Työpaikkakoutsi ™ -palvelu

Työpaikkakoutsi™ -palvelu on uudenlainen, matalan kynnyksen helppi tukemaan yrityksen työntekijöiden henkistä hyvinvointia ja jaksamista sekä työssä onnistumista. Kyseessä on kuukausisopimuksella tapahtuva yksilötyönohjaus ja coachaus, joka on suunnattu yrityksen työntekijöille.

Ratkaisukeskeinen ajattelutapa ohjaa koutsattavia näkemään tavoitteita ongelmien takana ja löytämään askelmia kohti uudenlaisia ratkaisuja. Se myös auttaa työntekijöitä vahvistamaan omia voimavarojaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan.

Työpaikkakoutsi™ -palvelun tavoitteena on lisätä työtyytyväisyyttä ja onnistumiskokemuksia työssä, ehkäistä työuupumusta ja vähentää sairauspoissaoloja sekä vahvistaa työntekijöiden muutoskyvykkyyttä.

Työpaikkakoutsi™ -palvelun hyödyt

Työntekijä saa Työpaikkakoutsi™ -palvelusta työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä pitkäkestoisen stressin ja uhkaavan työuupumuksen ehkäisyyn. Työpaikkakoutsi™ auttaa myös ajanhallinnan tehostamisessa sekä muutosten aiheuttaman epävarmuuden vähentämisessä. Keskustelujen aikana on mahdollista tehdä näkyväksi työhön vaikuttavia ulkopuolisia ongelmia ja miettiä niihin ratkaisuja.

Esimies voi huomata esimiestyönsä helpottuvan parantuneen vuorovaikutuksen ja lisääntyneen itsensä johtamisen myötä. Koutsi ohjaa työntekijää ottamaan asioita esille lähiesimiehensä kanssa. Koutsauksissa on mahdollista tuoda esiin ja ratkaista muitakin kuin työhön liittyviä ongelmakohtia, jotka heikentävät työtehoa ja joita esimiehen voi olla vaikea ottaa puheeksi.

Yritys hyötyy Työpaikkakoutsi™ -palvelusta

henkilöstön sitoutumisena yritykseen, sairauspoissaolojen vähentymisenä ja kustannustehokkuuden parantumisena. Palvelu parantaa myös yrityksen työnantajamielikuvaa auttaen rekrytoimaan parhaat osaajat. Lisäksi yritys saa arvokasta taustatietoa mahdollisista työyhteisön piilo-ongelmakohdista.

Kuinka Työpaikkakoutsi™-palvelu toimii?

Kuukausisopimuksella määritellään, kuinka monta moduulia (3 x 45 min) kuukaudessa koutsi on yrityksen käytössä. Työntekijät varaavat koutsausaikoja itsenäisesti enintään sopimuksella sovitun määrän. Tapaamiset ovat pääosin etänä esimerkiksi teamsin kautta.

Jatkotarpeista sovitaan erikseen esimiehen tai henkilöstöosaston kanssa.
Koutsi voi myös tarvittaessa ohjata työtekijän työterveyshuoltoon, mikäli tilanne sitä vaatii.

Yritys saa säännöllisesti yleistason raportin käynneistä ja niiden aihealueista.